TOP-fix

Stručná charakteristika:

TOP-fix je chloroprénový kontaktné kaučukové lepidlo určené na lepenie savých materiálov s nesavými v obuvníckom priemysle. Môže sa použiť aj na lepenie savých materiálov navzájom (napr. Koža, textil) a nesavých (guma, obolit). Lepidlo je svetlosivé farby.

Vlastnosti:

Sušina:                                                26 ± 2%
Konzistencia (Ford pohárik Ø4):      80 ± 10 sekúnd
Doba schnutia:                                   15 - 12 minút
Spotreba na jeden náter:                  400 - 500 g/m2
Riedidlo:                                             Riedidlo Alkaprén® ZAL
Záručná doba:                                   24 mesiacov odo dňa výroby

Návod na použitie:

TOP - fix sa nanáša pri lepení savých materiálov s nesavými len raz. Pri lepení savých materiálov navzájom sa odporúča nanášať lepidlo dvakrát. Lepidlo sa nanáša stierkou, striekacou pištoľou alebo nanášacím strojom. Pred aplikáciou treba lepidlo dôkladne premiešať. Na každý čistý odmastený povrch (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla, nechá sa zavädnúť a potom sa povrchy zlepia. Zlepený spoj sa odporúča zaťažiť alebo zalisovať. Mechanicky je možné spoj namáhať 24 hodín po zlepení. Pri teplote nižšej ako + 5 ° C môže nastať gélovatenie. V tomto stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným vytemperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 ° C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno - mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrevom!

Čistenie:

Náradie sa čistí toluénom. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívnu pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT, apod.

Balenie:

Nevratné obaly 22 kg (25 l) alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie:

Lepidlo TOP-fix sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201 "Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady." Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od + 10 ° C do +25 ° C.

Záruka:

Výrobca zaručuje pri dodržaní uvedených skladovacích podmienok kvalitu lepidla po dobu 24 mesiacov odo dňa výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

TOP - fix je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s TOP-fixom je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.