Membránové plátno (SK)

Stručná charakteristika:

Membránové plátno sa skladá z jednej alebo viacerých textilných vložiek s obojstranným nánosom gumy vulkanizáciou spojených do pružného celku. Gumový nános je odolný benzínu, olejom, petroleji a vykurovacím plynom. Výrobok sa používa predovšetkým v automobilovom a plynárenskom priemysle. Vyrába sa v hr. 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5mm, 0,8mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm v šírke 1,4 m +- 3 cm.

Vlastnosti:

Viď. technický list.

Balenie:

Membránové plátno je voľne navinuté do úlohy, pričom jeho dĺžka závisí od hrúbky výrobku. V jednej úlohe môžu byť max. 3 kusy. Minimálna dĺžka závisí na pořadavku odberateľa.

Skladovanie:

Membránové platno sa skladuje podľa STN 64 0090, resp. STN 63 0001.

Výrobok je nutné chrániť pred vplyvom tepla (slnečné lúče, sálavé teplo), svetla, ozónu, organických rozpúšťadiel, minerálnych olejov, kyselín, apod. Plátno sa skladuje rozvinuté (tj. Ležia celou plochou na rovnej podložke) alebo zvinuté v úlohe postavené na čelo , kde však nesmie byť opreté o ostré predmety. Pri väčších hmotnostiach výrobku sa doporuřuje skladovaní v zavesenom stave.

Záruka:

Výrobca zaručuje kvalitu tohto výrobku po dobu 12 mesiacov od dátumu výroby za predpokladu dodržania vyššie uvedených skladovacích podmienok.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri správnom použití a skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je potrebné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za prevádzkových podmienok. Na takto použitý výrobok však výrobca nemôže poskytnúť záruku na jeho funkčnosť.