UNIFIX

Stručná charakteristika:

UNIFIX je špeciálné kontaktné lepidlo na báze chloroprénového kaučuku, ktoré je určené na lepenie materiálov (napr. Gumy, kože, koženky, textilu) na betón, kov a drevo.

Vlastnosti:

Farba:                                        siva 
Sušina:                                      25 - 30%
Spotreba na jeden náter:        250 - 350 g/m2
Riedidlo:                                   Riedidlo Alkaprén® ZAL
Záručná doba:                         24 mesiacov odo dňa výroby

Návod na použitie:

Lepidlo sa pred aplikáciou dokonale premieša. Na očistený a odmastený povrch lepeného materiálu (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla a nechá sa zavädnúť (cca 5 minút, prstová skúška lepidlo lepí na prstoch bez zanechania zvyškov lepidla na kontaktnom mieste na prste) a potom sa plochy zlepia. UNIFIX sa nanáša štetcom, striekacou pištoľou alebo stierkou na každý materiál len raz. Mechanicky je možné spoj namáhať až 24 hodín po zlepení. Optimálne podmienky na lepenie sú pri teplote 20 ° C. Pri teplote nižšej ako + 5 ° C nastáva gélovatenie lepidla, ktoré v tomto stave nie je použiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa temperovaním lepidla v miestnosti s teplotou + 25 ° C. Počas temperovania treba lepidlo občas premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno - mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrevom! Pri lepení materiálov na kov sa odporúča povrch kovu pred lepením natrieť vhodným primerom (na izokyanátovej báze, napr. METALPRIMERem) na zvýšenie adhézie.

Čistenie:

Náradie sa čistí riedidlom Alkaprén® ZAL. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívnu pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT, apod.

Balenie:

Lepidlo sa dodáva v nevratných kovových obalov s objemom 5 l, prípadne iných podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie:

Lepidlo UNIFIX sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201 "Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady." Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od + 10 ° C do + 25 ° C.

Záruka:

Výrobca zaručuje pri dodržaní uvedených skladovacích podmienok kvalitu lepidla po dobu 24 mesiacov odo dňa výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Lepidlo UNIFIX je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s ním je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobok je v našich laboratóriách testovaný na dodržiavanie parametrov PND 684 065 - 98. Pri použití iných meracích zariadení alebo metodík je možné nameranie iných hodnôt ako tých, ktoré ukazuje hore uvedená norma. Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.