Vuprofix

Stručná charakteristika:

VUPROFIX je vulkanizujúci kaučukové lepidlo určené na opravu dopravníkových pásov a na protektorovanie plášťov pneumatík. Lepidlo je čiernej farby.

Vlastnosti:

Sušina:                                              17 ± 2 %
Konzistence (Ford pohárek Ø4):    35 až 45 sekund
Spotřeba na jeden nátěr:               400 - 600 g/m2
Ředidlo:                                           benzín technický 50/110
Doba zavadnutí:                             max. 10 minut
Záruční doba:                                 12 měsíců ode dne výroby
Použitelnost:                                  12 měsíců ode dne výroby

Technické údaje:

Tloušťka DP (mm)                      10 - 15             15 - 20            20 - 25             25 - 30
Vulkanizační čas (min)              25                   30                   35                     40
Teplota ( °C)                              143                   143                 143                     143 

Vulkanizačné čas sa počíta od doby dosiahnutia teploty 143 ° C.

Návod na použitie:

Lepidlo sa nanáša striekaním alebo štetcom. Pred nanášaním sa lepidlo dôkladne premieša. Plochy dopravníkových pásov určené na lepenie sa zdrsní, očistí a odmastí. Na pripravené plochy sa nanesie jedna tenká vrstva lepidla. Po dokonalom zaschnutí sa náter zopakuje. Súčasne sa natrie jedna strana spojovacie gumové fólie. Po zavädnutí nánosov sa nalepí spojovací fólia na natretú plochu jedného konca dopravného pásu a zaválečkuje sa. Na vrchnú stranu zavalčekovania fólia sa natrie vrstva lepidla a priloží sa druhý koniec dopravníkového pásu tak, aby sa vrstvy prekrývali po celej šírke pásu a ich hrany boli od seba vzdialené cca 2 mm. Zlepený pás sa zaválečkuje. Pásky vrchnej a spodnej krycej vrstvy sa natrú lepidlom. Po zaschnutí sa náter zopakuje. Úzka štrbina medzi hranami sa natrie lepidlom, po zaschnutí sa náter zopakuje. Štrbina sa vyplní páskami gumových krycích vrstiev na nosnej a obežnej strane pásu a zaválečkuje sa. Zostava je potom pripravená k vulkanizácii. Spojený pás sa uloží na dosku vulkanizačného zariadenia tak, aby celá plocha spoja bola vulkanizovaná v jednom cykle. Vulkanizačné čas v závislosti na hrúbke spojovaného dopravného pásu je uvedený v tabuľke.

Čistenie:

Náradie sa čistí technickým benzínom. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívne pastu na čistenie rúk napr. SOLVIT, apod.

Balenie:

Lepidlo sa plní do plechoviek s obsahom 5 l (3,2 kg), nevratných obalov s obsahom 20 kg alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie:

VUPROFIX je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s ním je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Záruka:

Pri dodržaní skladovacích a prepravných podmienok výrobca zaručuje kvalitu výrobku po dobu 12 mesiacov odo dňa výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

VUPROFIX nie je horľavou kvapalinou v zmysle STN 65 0201. Pri práci s ním je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobok je v našich laboratóriách testovaný na dodržiavanie parametrov PND 684 059 - 01. Pri použití iných meracích zariadení alebo metodík je možné nameranie iných hodnôt ako tých, ktoré ukazuje hore uvedená norma. Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.