Alkaprén® 90

Stručná charakteristika:
Alkaprén® 90 je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie materiálov so savým povrchom (textil, preglejka, drevo, betón).

Vlastnosti:

Báza:                                          chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlový
Farba:                                         svetlobéžová
Sušina:                                       24 ± 2 %
Konzistencia (Ford Ø 8 mm):    80 až 100 sekúnd
Riedidlo:                                     Riedidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotreba:                                   300 - 400 g/m2
Záručná doba:                           24 mesiacov odo dňa výroby

Návod na použitie:
Lepidlo Alkaprén® 90 sa na každý materiál nanáša len raz, a to buď stierkou, striekacou pištoľou alebo štetcom. Pred nanášaním treba lepidlo dokonale premiešať. Na každý čistý odmastený materiál (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla, nechá sa zavädnúť a potom sa povrchy zlepia. Zlepený spoj sa odporúča zaťažiť alebo zlisovať. Mechanicky možno lepený spoj namáhať až 24 hodín po zlepení. Optimálne podmienky na lepenie sú pri teplote 20 °C. Pri teplote nižšej ako 5 °C môže nastať gélovatenie. V takom stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným vytemperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 °C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno-mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrievaním!

Čistenie:
Náradie sa čistí riedidlom Alkaprén® ZAL. Pri znečisteniu pokožky sa použije abrazívna pasta, napr. SOLVIT, ...

Skladovanie:
Alkaprén® 90 sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od +5 do +20 °C.

Balenie:
Tuby, plechovky s náplňou 0,35 kg, 0,9 kg, 3,6 kg, 7,5 kg a 15 kg, plechovky s obsahom 21 kg alebo podľa dohody s odberateľom.

Záruka:
Pri dodržaní skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu Alkaprénu® 90 počas záručnej doby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:
Alkaprén® 90 je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s Alkaprénom® 90, jeho preprave a skladovaní, je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:
Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely, než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za akých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže dávať záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.