Alkaprén® na podlahy

Stručná charakteristika:
Alkaprén® na podlahy je kaučukové kontaktné lepidlo určené na lepenie podlahových PVC krytín, linolea, gumových a textilných podlahovín, korku a PVC líšt na bežné podklady, napr. Betón, drevo, podlahové stierky.

Vlastnosti:

Báza:                                             chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlový
Farba:                                            svetlohnedá nešpecifikovaná
Sušina:                                          23 - 27 %
Konzistencia (Ford Ø 8 mm):       25 až 40 sekúnd
Doba zavädnutia:                         12 minút
Riedidlo:                                       Riedidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotreba:                                     200 - 350 g/m2
Záručná doba:                             24 mesiacov odo dňa výroby


Návod na použitie:

Lepidlo Alkaprén® na podlahy je potrebné pred nanášaním dokonale premiešať. Betónový podklad musí spĺňať požiadavky podľa STN 74 4505. Podklad musí byť čistý, suchý, zbavený nečistôt a mastných škvŕn. Na obe spájané plochy sa lepidlo nanáša v tenkej vrstve pomocou zubovej alebo hladkej stierky, prípadne štetcom. Teplota pri aplikácii nesmie byť nižšia ako + 15 ° C. Lepidlo sa nechá zavädnúť a potom sa povrchy zlepia. Rovnomerné spojenie plôch dosiahneme dôkladným zaválečkováním cele lepené plochy od stredu ku krajom, čím súčasne vytlačíme vzduchové bubliny. Mechanicky možno lepený spoj namáhať až 24 hodín po zlepení. Pred lepením podlahovej krytiny na betónový alebo iný veľmi savý podklad odporúčame aplikovať na podklad penetračný náter, ktorý získame zriedením Alkaprén® na podlahy s Riedidlom Alkaprén® ZAL v objemovom pomere 1: 2. Po dokonalom vysušení penetračného náteru je možné v aplikácii pokračovať. Pri teplote nižšej ako 5 ° C môže nastať gélovatenie. V tomto stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným vytemperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 ° C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno-mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrevom!

Skladovanie:

Alkaprén® na podlahy sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od +10 do +20 ° C.

Balenie:

Plechovky s obsahom 3,6 kg (5 l).

Záruka:

Pri dodržaní skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu Alkaprénu® na podlahy počas záručnej doby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Alkaprén® na podlahy je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri preprave, skladovaní a práci s Alkaprénem® na podlahy je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.

: