Butylplast 5N siva

Stručná charakteristika:

BUTYLPLAST 5N je jednozložkový tesniaci tmel, ktorý je určený na utesňovanie vonkajších škár montovaných stavieb s rozponom prvkov 4 800 mm. Šírka tmelenej škáry môže byť v rozmedzí od 15 do 40 mm. Tesniaci tmel nie je vhodný na tesnenie škár interiérov a objektov, kde prichádza do styku s pitnou vodou, potravinami, a pod. Priemerná životnosť je 15 rokov.

Vlastnosti:

Farba:                                                siva
Vzhľad:                                              pastovitá lepkavá hmota
Penetrácia podľa STN 72 2343:      pri + 23 ° C min.180 penetračných jednotiek
Stekavosť:                                         max. 2 mm (podľa STN EN 27390, metóda A)
Merná hmotnosť:                              cca 1350 kg.m-3
Záručná doba:                                  24 mesiacov odo dňa výroby


Spotreba:

Šírka škáry          Hĺbka zatlačenia gumového profilu do škáry         Hrúbka tmelu      Spotreba (mm)                    (mm)                                                                           (mm)                     (kg/bm)
15                        20                                                                               15                          0,39
20                       22                                                                               17                          0,57
30                       25                                                                               20                         0,97
40                       28                                                                               23                         1,46 


Návod na použitie:

Tmel sa pri teplote nad + 5 ° C. Za daždivého počasia sa tmelenie neodporúča. Pred tmelením škár sa dotykovej plochy v oblasti utesňovanie očistí od prachu, piesku a iných nečistôt. Do škár sa zatlačí podkladný profil z mikroporéznej gumy alebo z pásky z ľahčeného PU, PE. Na suchej stykové plochy sa nanáša BUTYLPLAST 5N pneumatickou pištoľou.

Skladovanie:

BUTYLPLAST 5N sa skladuje v suchých vetraných skladoch pri teplote + 5 až + 25 ° C. Neodporúča sa uskladnenie kartónových krabíc vo viac ako štyroch vrstvách.

Balenie:

BUTYLPLAST 5N sa balí do farebnej PE hadice s potlačou v rozmerových prevedeniach s priemerom 50 ± 2 mm, s dĺžkou valca 280 - 310 mm alebo sa plní do 10 l plechoviek / 12kg /. Znečistené PE hadice sa likvidujú v spaľovniach na to určených.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Pri práci s BUTYLPLAST 5N je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.