Zebrakryl® HS


Stručná charakteristika:

ZEBRAKRYL® HS je biely homogénny roztok na báze syntetickej živice, plnidiel a aditív v organických rozpúšťadlách. Je určený predovšetkým pre trvalé vodorovné značenie komunikácií s rôznym povrchom (asfalt, betón).

Vlastnosti:

Farba:                                                        biela   
Sušina:                                                      min. 75 %
Konzistencia (Ford pohárek Ø4):            55 až 70 sekúnd
Doba schnutia:                                         20 minút (při 23 ± 2 °C)
Spotreba na jeden náter:                        550 - 600 g/m2
Hrúbka mokrého filmu:                            cca 0,35 mm
Riedidlo:                                                    Riedidlo ZEBRA (PND 684 021 - 97)
Záručná doba:                                          24 mesiacov odo dňa výroby
Podmienky nanášania:                            min. + 5 %
teplota podkladu:                                     min. + 5 °C
relatívna vlhkosť:                                      max. 80 %


Návod na použitie:

Pred použitím je potrebné náterovú hmotu dokonale premiešať. Stroj musí byť pred použitím dokonale vyčistený a zbavený zvyškov predchádzajúcej náterovej hmoty. ZEBRAKRYL®HS sa neodporúča miešať s inými druhmi náterových hmôt. Pri manipulácii a plnení stroja nesmie dôjsť ku kontaminácii náterovej hmoty s vodou, na povrch vozovky sa nanáša bežnými aplikačnými strojmi alebo ručne štetcom či valčekom. Podklad musí byť suchý, očistený od hrubých nečistôt, prachu a olejových škvŕn. Po nanesení sa náter nechá dokonale zaschnúť, čas zasychania závisí od podmienok nanášania (teploty, relatívnej vlhkosti vzduchu, kvality podkladu a ďalších činiteľov). Optimálna teplota pre nanášanie je 20 - 30 ° C. Nátery ZEBRAKRYL®HS odolávajú poveternostným vplyvom a bežným posypovým materiálom. Vzhľadom k dobrej súdržnosti jednotlivých vrstiev je možné staré nátery obnovovať priamo ďalším prestriekaním alebo přetřetím. Na získanie reflexného účinku farby sa používajú sklenené guľôčky - upravovaná hydrofóbna balotina Interminglass 125-630 H o zrnitosti 125- 630 mikrometrov a to dodatočným posypom čerstvého náteru. Spotreba balotiny je 250 g / m2.

Balenie:

Nevratné obaly s obsahom 5 l (6 kg), 25 l (35 kg), alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie:

ZEBRAKRYL®HS sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať v rozsahu +5 až +20 ° C. Vyprázdnené obaly treba odovzdať do separovaného zberu.

Záruka:

Pri dodržaní skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu výrobku po dobu 24 mesiacov odo dňa výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

ZEBRAKRYL®HS je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s náterovou hmotou je nutné dodržiavať ustanovenia bezpečnostných pokynov, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.