Zebrakryl® HS Color


Stručná charakteristika:

ZEBRAKRYL® HS Color je homogénny roztok na báze syntetickej pryskřice, plnidiel a aditív v organických rozpúšťadlách. Je určený predovšetkým pre trvalé vodorovné značenie komunikácií s rôznym povrchom (asfalt, betón).

Vlastnosti:

Farba:                                                        biela     
Sušina:                                                       min. 75 %
Konzistencia (Ford pohárek Ø4):             55 až 70 sekúnd
Doba schnutia:                                          20 minút (23 ± 2 °C; 65 - 80 % RV)
Spotreba na jeden náter:                         650 - 700 g/m2
Hrúbka mokrého filmu:                             cca 0,35 mm
Riedidlo:                                                     Riedidlo ZEBRA (PND 684 021 - 97)
Záručná doba:                                           24 mesiacov odo dňa výroby
Podmienky nanášania:                             teplota vzduchu: min. + 5%
teplota podkladu:                                     min. + 5 °C
relatívna vlhkosť                                       max. 80 % 

Životnosť:                                                  12 mesiacov pri dodržaní podmienok aplikácie

Návod na použitie:

Pred použitím je potrebné náterovú hmotu dokonale premiešať. Stroj musí byť pred použitím dokonale vyčistený a zbavený zvyškov predchádzajúcej náterovej hmoty, neodporúča sa miešať s inými typmi náterových hmôt. Pri manipulácii a plnení stroja nesmie dôjsť ku kontaminácii náterovej hmoty s vodou. Na povrch vozovky sa nanáša vhodnými aplikačnými strojmi alebo ručne štetcom či valčekom. Podklad, na ktorý sa hmota nanáša, musí byť suchý, očistený od hrubých nečistôt, prachu a olejových škvŕn. Po nanesení sa náter nechá dokonale zaschnúť, čas zasychania závisí od podmienok nanášania. Optimálna teplota nanášania je 20 až 30 ° C. Nátery odolávajú poveternostným vplyvom a bežným posypovým materiálom. Náterová hmota je dodávaná v takej konzistencii, že výrobok nevyžaduje žiadnu úpravu riedením pred aplikáciou. Prípadné dorieďovaní znižuje kryciu schopnosť a hrúbku suchého filmu náterovej hmoty, odporúčané dorieďovaní je max. 5% obj. Vzhľadom k dobrej súdržnosti jednotlivých vrstiev je možné staré nátery obnovovať ďalším prestriekaním. Na získanie reflexného účinku náterové hmoty sa používajú sklenené guľôčky - upravovaná hydrofóbna balotina SOVITEC 3FH 125-630 o zrnitosti 125 - 630 mikrometrov, a to dodatočným posypom čerstvého náteru. Spotreba balotiny je 250 g / m2.

Balenie:

Nevratné obaly s obsahom 5 l (6 kg), 25 l (35 kg), alebo podľa dohody s odberateľom.

Skladovanie:

ZEBRAKRYL®HS Color sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať v rozsahu +5 až +25 ° C. Prázdne obaly treba odovzdať do separovaného zberu.

Záruka:

Pri dodržaní skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu výrobku po dobu 24 mesiacov odo dňa výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

ZEBRAKRYL®HS Color je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri preprave, skladovaní a práci s ním je nutné dodržiavať ustanovenia bezpečnostných pokynov, ktoré sú uvedené na Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné

.