Riedidlo Alkaprén® ZAL

Stručná charakteristika:

Riedidlo Alkaprén® ZAL je zmes organických rozpúšťadiel so zníženým obsahom toluénu pod 0,5% hmot. Je určené na riedenie chloroprénových lepidiel a súčasne zvyšuje ich prenikanie po podklade a znižuje viskozitu. Je vhodné aj na odstraňovanie čerstvého a ešte nezaschlého lepidla.

Vlastnosti:

Farba:                   číra bezfarebná
Hustota:                26 ± 2 %
Zápach:                charakteristický po rozpúšťadlách

Návod na použitie:

Riedidlo ALKAPRÉN ZAL má silný rozpúšťaciu účinok pre všetky chlorprénová kaučuková lepidlá firmy MATADORFIX s.r.o. Požadovanú viskozitu dosiahneme dôkladným premiešaním potrebného množstva riedidla s lepidlom. Vzhľadom na to, že uvedená lepidlá majú špeciálny rozpúšťadlový systém, môže pri použití iného ako predpísaného lepidla dôjsť k negatívnym javom ako je napr. Vytvorenie zrazeniny, apod. Preto uvedená lepidle je možné riediť len predpísaným riedidlom. Riedením lepidla sa znižuje pevnosť lepeného spoja a mení sa jeho špecifické vlastnosti.

Skladovanie:

Riedidlo Alkaprén® ZAL sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Skladovacia teplota sa môže pohybovať od +10 do +20 ° C.

Balenie:

PET fľaše 0,5l, 1l a plechovky 10l.

Záruka:

Výrobca zaručuje pri dodržaní uvedených skladovacích podmienok funkčnosť po dobu 24 mesiacov odo dňa výroby.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Riedidlo Alkaprén® ZAL je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Jeho pary sú výbušné a majú silný narkotický účinok. Pri práci s ním je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktoré sú uvedené Karte bezpečnostníchúdajů výrobku.

Upozornenie:

Výrobok je v našich laboratóriách testovaný na dodržiavanie parametrov PND 684 050 - 97. Pri použití iným meracích zariadení alebo metodík je možné nameranie iných hodnôt ako tých, ktoré ukazuje hore uvedená norma. Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných psotupů a právne skladovanie. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja. Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.