Alkaprén® 90 Plus

Stručná charakteristika:

Alkaprén® 90 Plus je kaučukové beztoluénové kontaktné lepidlo, ktoré je určené na lepenie materiálov so savým povrchom (textil, preglejka, drevo, betón, a pod.).

Vlastnosti:

Bázi:                                            chloroprénový kaučuk, rozpúšťadlové
Farba:                                          světlosivá 
Sušina:                                        24 ± 2 %
Konzistencia (Ford Ø 8 mm):    80 až 100 sekúnd
Riedidlo:                                     Riedidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotreba:                                   300 - 400 g/m2
Záručná doba:                           Záručná doba: 24 mesiacov odo dňa výroby


Návod na použitie:

Lepidlo Alkaprén® 90 Plus sa na každý materiál nanáša len raz, a to buď stierkou, striekacou pištoľou alebo štetcom. Pred nanášaním treba lepidlo dokonale premiešať. Na každý čistý odmastený materiál (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla, nechá sa zavädnúť a potom sa oba povrchy zlepia. Zlepený spoj sa odporúča zaťažiť alebo zalisovať. Mechanicky možno lepený spoj namáhať až 24 hodín po zlepení. Optimálne podmienky na lepenie sú pri teplote 20 ° C. Pri teplote nižšej ako 5 ° C môže nastať gélovatenie. V tomto stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným temperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 ° C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno - mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrevom! Pri teplotách pod 0 ° C lepidlo nevratne koaguluje a nie je možné oživiť jeho lepiace schopnosti.

Čistenie:

Náradie sa čistí riedidlom Alkaprén® ZAL. Pri znečisteniu pokožky sa použije abrazívna pasta, napr. SOLVIT, ...

Skladovanie:

Alkaprén® 90 Plus sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 65 0201. Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od +5 do +20 ° C.

Balenie:

Plechovky s náplňou 0,35 kg, 0,9 kg, 3,6 kg.

Záruka:

Pri dodržaní skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu Alkaprénu® 90 Plus po celú záručnú dobu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Alkaprén® 90 Plus je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s Alkaprénem® 90 Plus, jeho preprave a skladovaní je nutné dodržiavať ustanovenia, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.