Termoprén 99 ZAL

Stručná charakteristika:

Termoprén 99 ZAL je kontaktný beztoluénové rozpúšťadlové lepidlo na báze chloroprénového kaučuku, ktoré je určené na lepenie materiálov s nesavým povrchom so zvýšenou tepelnou odolnosťou spoja do 115 ° C, krátkodobo i do 150 ° C. Lepidlo je béžovej farby.

Vlastnosti:

Riedidlo:                                      Alkaprén ZAL
Spotreba:                                    250 - 300 g/m2
Sušina:                                        22 ± 2 %
Konzistencia (Ford Ø 6 mm):    40 až 80 sekúnd
Použiteľnosť:                             24 mesiacov odo dňa výroby

Návod na použitie:

Lepidlo Termoprén 99 ZAL sa na každý materiál nanáša len raz, a to buď stierkou, striekacou pištoľou alebo štetcom. Pred nanášaním treba lepidlo dokonale premiešať. Na každý čistý odmastený materiál (hladké plochy sa odporúča zdrsniť) sa nanesie tenká vrstva lepidla, nechá sa zavädnúť a potom sa povrchy zlepia. Zlepený spoj sa odporúča zaťažiť alebo zalisovať. Mechanicky možno lepený spoj namáhať až 24 hodín po zlepení. Optimálne podmienky na lepenie sú pri teplote 20 ° C. Pri teplote nižšej ako 5 ° C môže nastať gélovatenie. V tomto stave je lepidlo nepoužiteľné. Pôvodná konzistencia sa získa pozvoľným temperovaním v miestnosti pri teplote cca 25 ° C. Počas temperovania treba lepidlo niekoľkokrát premiešať. Po vytemperovaní má lepidlo pôvodné fyzikálno - mechanické vlastnosti. Netemperovať priamym ohrevom! Avšak pri teplotách pod 0 ° C lepidlo nevratne koaguluje a potom nie je možné oživiť jeho lepiace schopnosti!

Čistenie:

Náradie sa čistí riedidlom ALKAPRÉN ZAL. Pri znečistení pokožky odporúčame použiť abrazívnu pastu, napr. SOLVIT, apod.

Skladovanie:

Lepidlo Termoprén 99ZAL sa skladuje v pôvodných obaloch v priestoroch určených na skladovanie horľavín, ktoré zodpovedajú ustanoveniam STN 650201 "Horľavé kvapaliny. Prevádzky a sklady." Teplota v miestnosti sa môže pohybovať od +10 do +25 ° C.

Balenie:

Plechovky s obsahom 21 kg.

Záruka:

Pri dodržaní uvedených skladovacích podmienok výrobca zaručuje kvalitu lepidla po dobu 24 mesiacov odo dňa výroby do prvého otvorenia obalu.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

Termoprén 99 ZAL je horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti. Pri práci s Termoprén 99 ZAL, jeho preprave a skladovaní je nutné dodržiavať ustanovenia o bezpečnosti a ochrane zdravia, ktoré sú uvedené v Karte bezpečnostných údajov výrobku.

Upozornenie:

Výrobok je v našich laboratóriách testovaný na dodržiavanie parametrov PND 684 047 - 97. Pri použití iných meracích zariadení alebo metodík je možné nameranie iných hodnôt ako tých, ktoré ukazuje hore uvedená norma. Výrobca garantuje u výrobku funkčnosť pri dodržiavaní uvedených aplikačných postupov a správnom skladovaní. Ak má byť výrobok použitý na iné účely než je predpísané, je nutné si jeho použiteľnosť overiť priamo na mieste za podmienok, za ktorých bude lepenie vykonávané. Na takto použité výrobky výrobca nemôže poskytnúť záruku na kvalitu spoja.

Celkový prehľad o našom výrobnom programe poskytuje náš katalóg výrobkov. Na riešenie špeciálnych problémov sú Vám k dispozícii naši pracovníci technického oddelenia. Po vydaní tejto informácie o výrobku sú všetky predchádzajúce vydania neplatné.