Alkaprén® na podlahy

Stručná charakteristika:
Alkaprén® na podlahy je kaučukové kontaktní lepidlo určené na lepení podlahových PVC krytin, linolea, gumových a textilních podlahovin, korku a PVC lišt na běžné podklady, např. beton, dřevo, podlahové stěrky.

Vlastnosti:

Báze:                                             chloroprénový kaučuk, rozpouštědlový
Barva:                                            světlehnědá nespecifikovaná
Sušina:                                          23 - 27 %
Konzistence (Ford Ø 8 mm):       25 až 40 sekund
Doba zavadnutí:                          12 minut
Ředidlo:                                        Ředidlo Alkaprén® ZAL (PND 684 050-00)
Spotřeba:                                     200 - 350 g/m2
Záruční doba:                              24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
Lepidlo Alkaprén® na podlahy je potřeba před nanášením dokonale promíchat. Betonový podklad musí splňovat požadavky podle ČSN 74 4505. Podklad musí být čistý, suchý, zbavený nečistot a mastných skvrn. Na obě spojované plochy se lepidlo nanáší v tenké vrstvě pomocí zubové nebo hladké stěrky, případně štětcem. Teplota při aplikaci nesmí být nižší než +15°C. Lepidlo se nechá zavadnout a pak se povrchy slepí. Rovnoměrné spojení ploch dosáhneme důkladným zaválečkováním cele lepené plochy od středu ke krajům, čímž současně vytlačíme vzduchové bubliny. Mechanicky je možné lepený spoj namáhat až 24 hodin po slepení. Před lepením podlahové krytiny na betonový nebo jiný velmi savý podklad doporučujeme aplikovat na podklad penetrační nátěr, který získáme zředěním Alkaprén® na podlahy s Ředidlem Alkaprén® ZAL v objemovém poměru 1:2. Po dokonalém vysušení penetračního nátěru je možno v aplikaci pokračovat. Při teplotě nižší než 5 °C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným vytemperovaním v místnosti při teplotě cca 25 °C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperovaní má lepidlo původní fyzikálně-mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem!

Skladování:
Alkaprén® na podlahy se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat od +10 do +20 °C.

Balení:
Plechovky o obsahu 3,6 kg (5 l).

Záruka:
Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu Alkaprénu® na podlahy během záruční doby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Alkaprén® na podlahy je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při přepravě, skladování a práci s Alkaprénem® na podlahy je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.