Ředidlo Alkaprén® ZAL

Stručná charakteristika:

Ředidlo alkaprén® ZAL je směs organických rozpouštědel se sníženým obsahem toluenu pod 0,5% hmot. Je určeno na ředění chloroprénových lepidel a současně zvyšuje jejich pronikání po podkladu a snižuje viskozitu. Je vhodné i k odstraňování čerstvého a ještě nezaschlého lepidla.

Vlastnosti:

Barva:                 čirá bezb
Hustota:             26 ± 2 %
Zápach:             charakteristický po rozpouštědlech

Návod na použití:
Ředidlo Alkaprén ZAL má silný rozpouštěcí účinek pro všechny chlorprénová kaučuková lepidla firmy MATADORFIX s.r.o. Požadovanou viskozitu dosáhneme důkladným promícháním potřebného množství ředidla s lepidlem. Vzhledem k tomu, že uvedená lepidla mají speciální rozpouštědlový systém, může při použití jiného než předepsaného lepidla dojít k negativním jevům jako je např. vytvoření sraženiny, apod. Proto uvedená lepidle je možné ředit jen předepsaným ředidlem. Ředěním lepidla se snižuje pevnost lepeného spoje a mění se jeho specifické vlastnosti.

Skladování:
Ředidlo Alkaprén® ZAL se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Skladovací teplota se může pohybovat od +10 do +20 °C.

Balení:
PET láhve 0,5l, 1l a plechovky 10l.

Záruka:
Výrobce zaručuje při dodržení uvedených skladovacích podmínek funkčnost po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Ředidlo Alkaprén® ZAL je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Jeho páry jsou výbušné a mají silný narkotický účinek. Při práci s ním je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny Kartě bezpečnostníchúdajů výrobku.

Upozornění:
Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování parametrů PND 684 050 - 97. Při použití jiným měřících zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma. Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních psotupů a právném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje. Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.