TOP-fix

Stručná charakteristika:
TOP-fix je chloroprénové kontaktní kaučukové lepidlo určené na lepení savých materiálů s nesavými v obuvnickém průmyslu. Může se použít i na lepení savých materiálů navzájem (např. kůže, textil) a nesavých (guma, obolit). Lepidlo je světlebéžové barvy.

Vlastnosti:

Sušina:                                                26 ± 2%
Konzistence (Ford pohárek Ø4):      80 ± 10 sekund
Doba zasychaní:                                15 - 12 minut
Spotřeba na jeden nátěr:                 400 - 500 g/m2
Ředidlo:                                             Ředidlo Alkaprén® ZAL
Záruční doba:                                   24 měsíců ode dne výroby

Návod na použití:
TOP - fix se nanáší při lepení savých materiálů s nesavými jen jednou. Při lepení savých materiálů navzájem se doporučuje nanášet lepidlo dvakrát. Lepidlo se nanáší stěrkou, stříkací pistolí nebo nanášecím strojem. Před aplikací je potřeba lepidlo důkladně promíchat. Na každý čistý odmastěný povrch (hladké plochy se doporučují zdrsnit) se nanese tenká vrstva lepidla, nechá se zavadnout a potom se povrchy slepí. Slepený spoj se doporučuje zatížit nebo zalisovat. Mechanicky je možné spoj namáhat 24 hodin po slepení. Při teplotě nižší než + 5°C může nastat zgelování. V tomto stavu je lepidlo nepoužitelné. Původní konzistence se získá pozvolným vytemperováním v místnosti při teplotě cca 25°C. Během temperování je potřeba lepidlo několikrát promíchat. Po vytemperování má lepidlo původní fyzikálně - mechanické vlastnosti. Netemperovat přímým ohřevem!

Čištění:
Nářadí se čistí toluenem. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazivní pastu na čištění rukou, např. SOLVIT, apod.

Balení:
Nevratné obaly 22 kg (25 l) nebo podle dohody s odběratelem.

Skladování:
Lepidlo TOP-fix se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201 "Hořlavé kapaliny. Provozy a sklady." Teplota v místnosti se může pohybovat od + 10 °C do +25 °C.

Záruka:
Výrobce zaručuje při dodržení uvedených skladovacích podmínek kvalitu lepidla po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
TOP - fix je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s TOP-fixem je nutné dodržovat ustanovení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.