Dilekol® Plakát Kompakt

Stručná charakteristika:

Disperzní jednosložkové lepidlo ve formě koncentrátu na bázi vodního roztoku rozpustných derivátů celulózy s přídavkem vodní disperze a zvýšeným obsahem vysoce účinných konzervačních prostředků. Je vhodné k lepení různých papírových materiálů pro reklamní a informační účely na všechny typy reklamních tabulí pro vnější i vnitřní plochy. Vyznačuje se dobrou lepivostí k podkladu (překližka, dřevo, papír, karton, kov).

Vlastnosti:

Spotřeba:                       cca 40 - 45 g/m2 podle podkladu a použitého způsobu nanášení
Aplikační teplota:          min. +5 °C
Sušina:                           12 ± 1 %
Podklady                       běžně používané materiály (dřevo, překližka, papír, karton, hladký beton, kov)

Ředění:                         1 díl lepidla na 1,3 dílů vody 

Výtěžnost:                   10 litrů aplikačního roztoku na cca 16 - 18 billboardů (po 12,5 m2)

Návod na použití:
Lepidlo se před aplikací zředí s vodou v poměru 1 díl lepidla :1,3 dílu vody a dokonale se promíchá. Nanáší se na oba dva podklady štětcem nebo válečkem. Povrch podkladu musí být hladký, zbavený nečistot a odlepených částí z podkladu. V případě, že vrstva nalepeného papírového materiálu na podkladu je příliš silná (více než 3 - 5 vrstev), doporučujeme ji odstranit. Lepidlo se nanáší postupně na jednotlivé části plakátu a podkladu. Natřený papír se po provlhčení přiloží k podkladu. Celá plocha se pomocí vhodného nářadí (např. kartáče s umělými štětinami) přitiskne od středu přilepené části k jejím okrajům tak, aby se odstranily vzduchové bubliny a plocha byla hladká. Lepidlo není vhodné k lepení reklamních materiálů v zimních měsících. Pro tyto účely doporučujeme použít lepislo DILEKOL Plakát EXTRÉM.

Čištění:
Nářadí se může očistit studenou vodou, pokud lepidlo nezaschne. Po zaschnutí se dá lepidlo uvolnit odmočením ve vodě a mechanickým odstraněním. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazivní pastu na čištění rukou, např. SOLVIT, apod.

Balení:
Plastové, nevratné, uzavíratelné nádoby o objemu 20 l (16 kg).

Skladování:
Lepidlo je nehořlavá kapalina. Skladuje se v původních obalech, v prostorách určených ke skladování při teplotě od +10 °C do +25 °C. Chránit před mrazem!

Záruka:
Při dodržení uvedených podmínek skladovaní zaručujeme dodržení funkčnosti výrobku po dobu 24 měsíců ode data výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Vzhledem na nezávadnost lepidla není potřebné při práci s tímto výrobkem dodržovat žádné zvláštní bezpečnostní opatření s výjimkou základních hygienických zásad - nejíst a nekouřit při práci, chránit pokožku rukou, tváře a oči. Zasažená místa umýt vodou a mýdlem a ošetřit regeneračním krémem, oči vymýt proudem vody a vyhledat lékaře.

Likvidace obsahu a obalu:
Plastové obaly po vyprázdnění odevzdejte na sběrné místo do tříděného odpadu.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na skvalitu spoje. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.