Dilekol na podlahové krytiny

Stručná charakteristika:
Dilekol na podlahové krytiny je bezrozpouštědlové disperzní lepidlo bílé až šedé barvy na bázi akrylátové disperze. Obsahuje látky na zvýšení lepivosti a speciální aditiva. Lepidlo je nehořlavé, netoxické a ekologicky nezávadné. Používá se na lepení podlahových krytin z PVC, koberců (vázaných, s pěnovým, plastovým nebo gumovým podkladem), obkladaček, dřeva, překližky a pěnových hmot (polystyrénu, polyuretanu, tepelné izolace POLYFOAM) na savé podklady.

Vlastnosti:

Spotřeba:                         cca 350 g/m2 (stěrka A2) nebo 460 g/m2 (stěrka B1)
Hustota:                           cca 1,6.103 kg /m3
Aplikační teplota:            15 až 35 °C
Doba odvětrání:              cca 10 až 15 minut, v závislosti na teplotě a vlhkosti prostředí 

Podklady:                        savé materiály (beton, dřevo, sádrokarton, lepenka), mazaniny a potěry    pod podlahové krytiny splňující požadavky normy ČSN 74 4505 

Návod na použití:
Před nanášením se musí lepidlo důkladně promíchat. Lepidlo je jednostranné, tzn. nanáší se jen na jeden lepený povrch - podklad. K nanášení se používá zubová stěrka (nejvhodnejší je zubová stěrka A2). Podklad před nanášením lepidla je potřeba očistit a zbavit prachu, přičemž musí splňovat požadavky normy ČSN 74 4505. Lepený materiál se klade na natřený podklad dříve než lepidlo zaschne. Lepené materiály se důkladně přitlačí k sobě po celé ploše, např. pomocí válečku. Při lepení velkých ploch (podlahovin, apod.) je vhodné toto přitlačení zopakovat ještě jednou do 30 minut po spojení ploch. Spojované materiály je možné zatížit po 24 hodinách (při 20°C). Spoj dosáhne svoji konečnou pevnost přibližně 48 hodinách. Lepidlo není vhodné na vytváření bodových a málorozměrných spojů.

Čištění:
Nářadí se může čistit studenou vodou, pokud lepidlo již nezaschlo. Při znečištění pokožky doporučujeme použít abrazívní pastu na čištění rukou, např. SOLVIT, apod.

Balení a skladování:
Plastové kbelíky o objemu 1 litr (1 kg), 5 litrů (4 kg),10 litrů (12 kg) nebo 20 litrů (25 kg). Lepidlo se skladuje v původních obalech, v prostorách určených na skladování při teplotě od +10 do + 25°C. Chraňte před mrazem!

Záruční doba:
Při dodržení uvedených podmínek skladovaní zaručujeme plnou funkčnost výrobku po dobu 12 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
Vzhledem na nezávadnost lepidla není potřebné při práci s tímto výrobkem dodržovat žádné zvláštní bezpečnostní opatření s výjimkou základních hygienických zásad - při práci nejíst a nekouřit, chránit pokožku a oči.

Upozornění:
Výrobek je v našich laboratořích testován na dodržování předepsaných parametrů. Při požití jiných měřících zařízení nebo metodik je možné naměření jiných hodnot než těch, které uvádí výše uvedená norma. Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržení uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za jakých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce dávat záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.