Zebrakryl® HS


Stručná charakteristika:
ZEBRAKRYL® HS je bílý homogenní roztok na bázi syntetické pryskyřice, plnidel a aditiv v organických rozpouštědlech. Je určen především pro trvalé vodorovné značení komunikací s různým povrchem (asfalt, beton).

Vlastnosti:

Barva:                                                        bílá     
Sušina:                                                      min. 75 %
Konzistence (Ford pohárek Ø4):             55 až 70 sekund
Doba zasychaní:                                       20 minut (při 23 ± 2 °C)
Spotřeba na jeden nátěr:                         550 - 600 g/m2
Tloušťka mokrého filmu:                          cca 0,35 mm
Ředidlo:                                                     Ředidlo ZEBRA (PND 684 021 - 97)
Záruční doba:                                           24 měsíců ode dne výroby
Podmínky nanášení: teplota vzduchu:   min. + 5 %
teplota podkladu:                                    min. + 5 °C
relativní vlhkost:                                      max. 80 %

Návod na použití:
Před použitím je potřeba nátěrovou hmotu dokonale promíchat. Stroj musí být před použitím dokonale vyčištěn a zbaven zbytků předcházející nátěrové hmoty. ZEBRAKRYL®HS se nedoporučuje míchat s jinými druhy nátěrových hmot. Při manipulaci a plnění stroje nesmí dojít ke kontaminaci nátěrové hmoty s vodou, na povrch vozovky se nanáší běžnými aplikačními stroji nebo ručně štětcem či válečkem. Podklad musí být suchý, očistěn od hrubých nečistot, prachu a olejových skvrn. Po nanesení se nátěr nechá dokonale zaschnout, čas zasychání závisí na podmínkách nanášení (teploty, relativní vlhkosti vzduchu, kvality podkladu a dalších činitelů). Optimální teplota pro nanášení je 20 - 30 °C. Nátěry ZEBRAKRYL®HS odolávají povětrnostním vlivům a běžným posypovým materiálům. Vzhledem k dobré soudržnosti jednotlivých vrstev je možné staré nátěry obnovovat přímo dalším přestříkáním nebo přetřetím. Na získání reflexního účinku barvy se používají skleněné kuličky - upravovaná hydrofobní balotina Interminglass 125-630 H o zrnitosti 125- 630 µm a to dodatečným posypem čerstvého nátěru. Spotřeba balotiny je 250 g/m2.

Balení:
Nevratné obaly o obsahu 5 l (6 kg), 25 l (35 kg) nebo podle dohody s odběratelem.

Skladování:
ZEBRAKRYL®HS se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat v rozsahu +5 až +20 °C. Vyprázdněné obaly je nutné odevzdat do separovaného sběru.

Záruka:
Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu výrobku po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
ZEBRAKRYL®HS je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při práci s nátěrovou hmotou je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny v Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.