Zebrakryl® HS Color


Stručná charakteristika:
ZEBRAKRYL® HS Color je homogenní roztok na bázi syntetické pryskřice, plnidel a aditiv v organických rozpouštědlech. Je určen především pro trvalé vodorovné značení komunikací s různým povrchem (asfalt, beton).

Vlastnosti:

Barva:                                                        bílá     
Sušina:                                                      min. 75 %
Konzistence (Ford pohárek Ø4):             55 až 70 sekund
Doba zasychaní:                                       20 minut (23 ± 2 °C; 65 - 80 % RV)
Spotřeba na jeden nátěr:                         650 - 700 g/m2
Tloušťka mokrého filmu:                          cca 0,35 mm
Ředidlo:                                                     Ředidlo ZEBRA (PND 684 021 - 97)
Záruční doba:                                           24 měsíců ode dne výroby
Podmínky nanášení: teplota vzduchu:   min. + 5 %
teplota podkladu:                                    min. + 5 °C
relativní vlhkost:                                      max. 80 % 

Životnost:                                                12 měsíců při dodržení podmínek aplikace 

Návod na použití:
Před použitím je potřeba nátěrovou hmotu dokonale promíchat. Stroj musí být před použitím dokonale vyčištěn a zbaven zbytků předcházející nátěrové hmoty, nedoporučuje se míchat s jinými typy nátěrových hmot. Při manipulaci a plnění stroje nesmí dojít ke kontaminaci nátěrové hmoty s vodou. Na povrch vozovky se nanáší vhodnými aplikačními stroji nebo ručně štětcem či válečkem. Podklad, na který se hmota nanáší, musí být suchý, očištěný od hrubých nečistot, prachu a olejových skvrn. Po nanesení se nátěr nechá dokonale zaschnout, čas zasychání závisí na podmínkách nanášení. Optimální teplota nanášení je 20 až 30 °C. Nátěry odolávají povětrnostním vlivům a běžným posypovým materiálům. Nátěrová hmota je dodávána v takové konzistenci, že výrobek nevyžaduje žádnou úpravu ředěním před aplikací. Případné dořeďování snižuje krycí schopnost a tloušťku suchého filmu nátěrové hmoty, doporučené dořeďování je max. 5% objemových. Vzhledem k dobré soudržnosti jednotlivých vrstev je možné staré nátěry obnovovat dalším přestříkáním. Na získání reflexního účinku nátěrové hmoty se používají skleněné kuličky - upravovaná hydrofobní balotina SOVITEC 3FH 125-630 o zrnitosti 125 - 630 µm, a to dodatečným posypem čerstvého nátěru. Spotřeba balotiny je 250 g/m2.

Balení:
Nevratné obaly o obsahu 5 l (6 kg), 25 l (35 kg) nebo podle dohody s odběratelem.

Skladování:
ZEBRAKRYL®HS Color se skladuje v původních obalech v prostorách určených na skladování hořlavin, které odpovídají ustanovením ČSN 65 0201. Teplota v místnosti se může pohybovat v rozsahu +5 až +25 °C. Prázdné obaly je nutné odevzdat do separovaného sběru.

Záruka:
Při dodržení skladovacích podmínek výrobce zaručuje kvalitu výrobku po dobu 24 měsíců ode dne výroby.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci:
ZEBRAKRYL®HS Color je hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti. Při přepravě, skladování a práci s ním je nutné dodržovat ustanovení bezpečnostních pokynů, které jsou uvedeny na Kartě bezpečnostních údajů výrobku.

Upozornění:

Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Celkový přehled o našem výrobním programu poskytuje náš katalog výrobků. Na řešení speciálních problémů jsou vám k dispozici naši pracovníci technického oddělení. Po vydání této informace o výrobku jsou všechna předcházející vydání neplatná.